Polityka prywatności

25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Państwa firmy/Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.
Zapewniamy, że:
– nie gromadzimy żadnych Państwa danych wrażliwych
– Państwa dane nie były przedmiotem zbycia firmą, lub osobą trzecim nie zaangażowanych w działalność ELTECH PROJEKT
– baza danych kontaktowych powstała wyłącznie przez własne gromadzenie tych danych, bez nabycia jakichkolwiek baz danych kontaktowych

Informujemy, że administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu i  innych danych teleadresowych, podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z ELTECH PROJEKT  w sposób osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę email, jest
ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk
Al. Prymasa 1000-lecia 95/52
01-242 Warszawa

Państwa/Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
–   umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy  ELTECH PROJEKT a Państwem/Panem/Panią oraz w celu,
–   świadczenia przez ELTECH PROJEKT usług w zakresie doradztwa technicznego, sporządzania ekspertyz, sporządzania projektów, sprawowania nadzorów,
–   odpowiedzi na pytania,
–   w celu ewentualnego zawarcia umów o prace projektowe, ew. zleceń prac projektowych
–   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i innych zobowiązań.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa/Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy ELTECH PROJEKT a Państwem/Panią/Panem i wypełnienia przez ELTECH PROJEKT oraz Państwa/Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Mają Państwo/Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo/Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez ELTECH PROJEKT narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Państwa/Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób/firm trzecich.

Państwa/Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Państwu/Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa/Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Państwa/Panią/Pana zgodzie, ma Państwo/Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Państwo/Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: piotr.wudarczyk@eltech-projekt.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk
Al. Prymasa 1000-lecia 95/52
01-242 Warszawa